لنت ترمز فرانتک با مواد بازیافتی پلاستیکی تولید می شود

صدای لنت ترمز فرانتک جزء اصلی صدای خودرو، یکی از مهم ترین معیارهای کیفیت خودرو است. کیفیت درک شده خودروها را می توان با کاهش صدای ترمز بهبود بخشید.

بنابراین، سازندگان خودرو به طور گسترده در حال بررسی عوامل تأثیرگذار، مکانیسم تولید و راه حل های صدای ترمز هستند. کرنش فشاری یکی از تاثیرگذارترین پارامترهای عملکرد لنت ترمز است و می توان آن را با تنظیم مدول الاستیک مواد و با تغییر شکل پوشش ترمز تنظیم کرد.

در این مطالعه، کرنش فشاری لنت ترمز از طریق چهار روش تنظیم شد و ویژگی‌های نویز لنت‌های ترمز با مدول الاستیک مختلف، خطوط برش، عرض پوشش و پخ‌ها از طریق تحلیل اجزای محدود و روش مختلط مقدار ویژه مورد مطالعه قرار گرفت.

اثرات کرنش فشاری لنت ترمز بر سر و صدای ترمز مورد بررسی قرار گرفت و یک طرح لنت ترمز بهینه توسعه یافت. یک آزمایش دینامومتر انجام شده برای تأیید اثربخشی طرح بهینه‌سازی شده، کاهش واضح صدای ترمز را تأیید کرد.

صدای ترمز، به ویژه صدای ترمز با فرکانس بالا، یکی از اجزای اصلی صدای خودرو است. می تواند باعث آلودگی صوتی شود و به طور مستقیم بر راحتی سواری تأثیر بگذارد.

با افزایش تعداد خودروها، اثرات مخرب صدای ترمز بر محیط زیست به طور فزاینده ای شدیدتر می شود. ترمز دیسکی، رایج ترین سیستم ترمز، به طور گسترده در خودروهای سواری و خودروهای تجاری سبک استفاده می شود.

راحتی سواری یک وسیله نقلیه را می توان با کاهش صدای ترمز به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. بنابراین، کنترل نویز ترمزهای دیسکی به یک منطقه تحقیقاتی کانونی در مهندسی نویز، لرزش و سختی خودرو (NVH) تبدیل شده است.

علاوه بر این، کنترل نویز در حال حاضر یک نگرانی اساسی در طراحی و توسعه سیستم های ترمز و خودروها به طور کلی است .